Nisan 11, 2021
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?

Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?

Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi? haberi ,

Soru: Güzel günler. Uzaktan eğitimde birtakım dersler ebada oluşturmasına karşın öğrencilerinden hiç kimsenin girmediği derslerde ek dersler kesiliyor. Bu durumda ek ders kesilebilir mi. Kimi okullar ek derslere de kesinti yaparken kimi okullar ödeme yapıyor. Türel olarak nasıl olmalı?

Karşılık; Danıştay kararına nazaran; öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığı, öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğu, bu nedenle de Danıştay kararına nazaran; öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığı, öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğu, bu nedenle de kıyasen EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı öteki platformlar üzerinden uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında canlı ders vermek için gerekli hazırlıkları yaparak derse başlayan öğretmenin canlı dersi teknik yetersizlikler nedeniyle yapılmasa yahut hiç bir öğrenci canlı derse katılmasa dahi ek ders fiyatların ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Dersin yapılmamasında öğretmenlerin bir kusuru, yanlışı bulunmamaktadır. Dersin fiilen yapılmamasına sebebiyet veren teknik yetersizlikler yahut öğrenciler olduğundan, öğretmenlerimizin bir kusuru olmadığından öğretmenlerimizin ek ders fiyatlarının ödenmesi hak ve adalet gereğidir.

Şöyle ki; “MEB, tüm öğrenciler derse gelmediğinde oluşan ek ders sıkıntısını artık çözmeli” başlıklı haberimizde; Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararın birtakım hususlarının iptali istemiyle açılan davada Danıştay Onbirinci Dairesinin 19/6/2007 tarihli ve Temel No; 2007/341 sayılı Kararıyla Ek Dersle İlgili Karar’ın 12. unsurunun 1. fıkrasında geçen “öğrencilerin imtihana girmeleri kaydıyla”ibaresinin yürütülmesinin durdurulduğuna yer vermiştik.

Danıştay Onbirinci Dairesince verilen bu kararın “Öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu bu nedenle öğrenciler imtihana girmese dahi ek ders fiyatların ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır.” münasebetine dayanarak eğitim kurumlarında tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle derslerin yapılamaması durumunda, misyonlu öğretmenlere ek ders fiyatlarının ödenmesi konusunda ek dersle ilgili kararda değişiklik yapılması gerektiğine vurgu yapmıştık.

Bilindiği üzere; Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararın “Ders vazifesinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 16. unsurunda ders vazifesinin hangi hallerde yapılmış sayılacağına dair istisnalar sıralanmıştır.

İşte o unsur,

“Ders vazifesinin yapılmış sayılacağı haller

UNSUR 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan çalışandan;

a) Bakanlıkça yahut verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel seyahat, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu misyonları mühletince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders vazifeleri varsa bu misyonlarını yapmış sayılırlar ve buna ait ek ders fiyatları takımlarının bulunduğu kurumca ödenir.

b)İl seviyesinde ulusal ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, ulusal ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, kelam konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve merasimlerine sınıf yahut okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin tahsil gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile ulusal bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders vazifelerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu müddetlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde idare ve hazırlık ve planlama vazifelerini yapmış sayılırlar.

(2)Bakanlık merkez teşkilatında Bakan yahut yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan yahut valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen misyonları yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir vazifesi yürütmek üzere başka kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, başka görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen misyon yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders vazifesi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders misyonu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın vazifeye başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders misyonu yapmış sayılırlar ve buna ait ek ders fiyatları takımlarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek işçinin ismi, soyadı, unvanı, vazifenin mahiyeti ve vazife müddeti ile öteki konular açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders fiyatından yararlanan işçiye ayrıyeten asli misyonu için öngörülen ek ders fiyatı ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere başka eğitim kurumlarında süreksiz olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında kıymetlendirilmez.

(3)Bakan yahut yetkili kıldığı makam tarafından (Ek ibare : 16/03/2015-2015/7434 B.K.K.)Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri ortasından Bakanlık Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi Süreç Dairesi Başkanlığında süreksiz olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve kıymetlendirme yapmak üzere süreksiz olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yine onay alınmak ve fiilen vazife yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders misyonu yahut görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders misyonu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın misyona başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders vazifesi yapmış sayılırlar ve buna ait ek ders fiyatları takımlarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek işçinin ismi, soyadı, unvanı, vazifenin mahiyeti ve misyon müddeti ile öteki konular açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders fiyatından yararlanan çalışana ayrıyeten asli vazifesi için öngörülen ek ders fiyatı ödenmez.


Ayrıyeten; Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Vazifelileri Hakem Konseyi Kararının İkinci Kısmında yer alan “Ders misyonunun yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2. unsurundaki; “(1) Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari müsaadeli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf yahut okul bütünlüğünde müsaadeli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu müddetlerde üzerlerin de bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde idare, hazırlık ve planlama misyonlarını yapmış sayılırlar.” kararlarınca de ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari müsaadeli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf yahut okul bütünlüğünde müsaadeli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlere o günkü ek ders fiyatları de ödenmektedir.

Bu kararlara nazaran; hem Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararın “Ders misyonunun yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 16. unsurunda hem de Toplu Kontratın üstte belirtilen 2. unsurunda; öğrencilerin idari müsaade yahut tatil dışında çeşitli nedenlerle okula gelmemeleri nedeniyle okulda bulunmalarına karşın ders vazifelerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu mühletlere rastlayan ders vazifelerini yapmış sayılacaklarına dair rastgele bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Ama; Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait kimi unsurlarının iptali istemiyle açılan davada Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Temel No; 2007/341 sayılı Kararla; ilgi Karar’ın 12’nci hususunun birinci fıkrasında geçen “öğrencilerin imtihana girmeleri kaydıyla” ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Danıştay bu kararında öğrenciler imtihana gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını öğretmen imtihan için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu bu nedenle öğrenciler imtihana girmese dahi ek ders fiyatların ödenmesi gerekliğini vurgulamıştır.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Karar uyarınca ek ders fiyatının ödenebilmesi için ders misyonunun fiilen yapılması kuralı aranmaktadır. Lakin, dersin fiilen yapılmamasının sebebi öğretmenlerimiz değil, teknik yetersizlikler yahut öğrencilerdir. EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı öbür platformlar üzerinden uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında canlı ders vermek için gerekli hazırlıkları yaparak derse başlayan öğretmenin canlı dersi teknik yetersizlikler nedeniyle yapılmasa yahut hiç bir öğrenci canlı derse katılmasa dahi ek ders fiyatların ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Dersin yapılmamasında öğretmenlerin bir kusuru, yanlışı bulunmamaktadır. Dersin fiilen yapılmamasına sebebiyet veren teknik yetersizlikler yahut öğrenciler olduğundan, öğretmenlerimizin bir kusuru olmadığından öğretmenlerimizin ek ders fiyatlarının ödenmesi hak ve adalet gereğidir.

Yönetim hukuku prensiplerine nazaran yönetim kendi aksiyon ve süreçlerinden doğan ziyanları ödemekle mükelleftir. Bu durumda, derslerin fiilen yapılmaması öğretmenlerin kendi iradeleri dışında gerçekleşen bir durumdur. Öğretmenler kendi iradeleri dışında gerçekleşen bir durumdan ötürü sorumlu tutulamaz ve cezalandırılamazlar. teknik yetersizliklerin yahut Öğrencilerin canlı derse katılmaması öğretmenlere yüklenemez, teknik yetersizlikler yahut öğrencilerden kaynaklı sebeplerle öğretmenler cezalandırılamaz. teknik yetersizlikler yahut Öğrencilerin canlı derse katılmaması nedeniyle EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı başka platformlar üzerinden uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında canlı ders vermek için gerekli hazırlıkları yaparak derse başlayan öğretmen ek ders fiyatı ödenmemesinin hukuk ve hakkaniyet prensiplerine nazaran kabulü mümkün değildir.

Bu nedenle üstte yer verdiğimiz Danıştay kararının; “Öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu bu nedenle öğrenciler imtihana girmese dahi ek ders fiyatların ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır.” münasebetine ilgi tutularak EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı başka platformlar üzerinden uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında canlı ders vermek için gerekli hazırlıkları yaparak derse başlayan öğretmenin canlı dersi teknik yetersizlikler nedeniyle yapılmasa yahut hiç bir öğrenci canlı derse katılmasa dahi ek ders fiyatların ödenmesi gerekliliği konusunda bir görüş yazısı yayınlaması gerekmektedir.

Zira ülkede uygulama birliği bulunamamaktadır. Bir kısım okul müdürlükleri bu durumda ek ders fiyatlarını öder iken bir çok okulda ise ödenmemektedir.

Ahmet KANDEMİR

haberleri

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangiliklar