Mart 3, 2021
Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak

Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak

Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak haberi ,

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANI İLANI

Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda vazife yeri, adedi ve takım derecesi yazılı toplam (17) adet avukat takımına 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık İmtihan ve Atama Yönetmeliği kararları uyarınca giriş (sözlü) imtihanı ile avukat alınacaktır.

A) İMTİHANA MÜRACAAT KAİDELERİ

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel kuralları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

3) Müracaat tarihinin son günü itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) kümesi KPSSP3 puan çeşidinden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere farklı başka merkez ve vilayet bazında ilan edilen boş takım sayısının 5 (beş) katı aday ortasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da imtihana çağrılırlar),

4) Müracaat tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

B) MÜRACAAT TARİHİ, BİÇİMİ VE YERİ

Giriş İmtihanı müracaat tarihleri: 21-30 Aralık 2020

Müracaatlar, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek müracaat formu doldurularak, istenilen dokümanlar ile birlikte elden yahut posta yoluyla Genel Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine yapılacaktır. Müracaatta istenilen evrakların giriş imtihanı duyurusunda belirtilen son müracaat tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Müracaat formu ve eki dokümanların incelenmesi sonucu üstte belirtilen kaidelere haiz olup, imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, müracaat sırasında yalnızca merkez yahut bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İmtihana yordamına uygun başvuran ve katılma kurallarını taşıyan adaylardan; farklı ayrı merkez ve vilayet bazında takım sayısının 5 (beş) katından fazla müracaat olması halinde, tercih ettikleri merkez teşkilatı yahut vilayet dikkate alınarak (KPSSP3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

C) İMTİHANA GİRECEKLERDEN İSTENEN EVRAKLAR

Giriş imtihanına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edecekleri imtihan müracaat formunu doldurarak aşağıdaki evrakları eklerler:

a) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik dokümanının aslı yahut onaylı örneği, (e-Devlet barkodlu mezun evrakı oluşturularak alınabilir.)

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS (B) sonuç dokümanının bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı yahut onaylı örneği,

Bu evraklar, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

Ç) KELAMLI İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, FORMU, HUSUSLARI VE KIYMETLENDİRİLMESİ

Kelamlı imtihan, 01-05 Şubat 2021 tarihlerinde, Genel Müdürlüğümüzün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş imtihanı kelamlı olarak yapılacaktır.

İmtihanda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında T.C. Kimlik No yazılı aktüel fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut mühleti geçerli pasaport bulundurması mecburidir. Aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

Kelamlı imtihanda, muvaffakiyet sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak merkez ve her vilayet için başka farklı en son muvaffakiyet sıralaması yapılacaktır. İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Kelamlı imtihanda adaylar İmtihan Komite üyeleri tarafından

a) Anayasa Hukuku, Uygar Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Uygar Yol Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Yönetim Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Adap Hukuku, İş Hukuku, Memleketler arası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Memleketler arası Müdafaa Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ilgili kısım hususları (On üçüncü kısmın tüm maddeleri) mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

istikametlerinden başka ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, İmtihan Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, başka bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan Komitesi ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması kuraldır.

D) İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE ÖBÜR KONULAR

İmtihan sonuçları, muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle imtihan duyurusunda merkez ve vilayetler itibariyle belirtilen avukat takım sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan muvaffakiyet listesi Genel Müdürlük internet adresinden ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Muvaffakiyet sırasına nazaran oluşturulacak yedek aday listesi, imtihan sonuçlarının ilanından itibaren altı ay mühletle geçerlidir. İmtihanda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde imtihan sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar İmtihan Komitesince en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(1) İmtihanı kazananlardan imtihan müracaat formunda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut uydurma doküman verdiği tespit edilenlerin imtihan sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

E) ATAMADAN EVVEL İSTENECEK DOKÜMANLAR VE ATANMA

Avukat takımlarına atanmak üzere yapılan giriş imtihanında başarılı olan adaylardan aşağıdaki evraklar istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) İsimli sicil kaydına ait yazılı beyanı.

ç) Sıhhat açısından vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik kontratı.

Giriş imtihanında başarılı olan adaylardan, merkez ve vilayetler itibariyle ilan edilen boş takım sayısı kadar aday, muvaffakiyet sıralamasına nazaran avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği yahut avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle misyona başlamayanların yahut ataması yapılıp rastgele bir sebeple vazifeden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılabilir.

Gerekli evrakları müddetinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Giriş imtihanına ait gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

İlan olunur.

İRTİBAT BİLGİLERİ:

Adres: Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4

Yenimahalle /ANKARA

Tlf: 0 312 422 08 27-29

10717/1-1

haberleri

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangiliklar